Zaloguj się
 

Regulamin korzystania z serwisu edukacyjnego akademia365

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu edukacyjnego akademia365, zamieszczonego na stronie internetowej www.akademia365.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Właścicielem Serwisu jest G&S Sp. z o.o., z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Parkowej 25, 21 – 100 Lubartów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428674, NIP: 7142043796, REGON: 061445559.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Serwis - serwis edukacyjny akademia365.pl,Administrator – właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do zarządzania Serwisem,
  2. Administrator Serwisu - właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do zarządzania Serwisem,
  3. Kurs – materiał przeznaczony do zakupu w celach edukacyjnych, stanowiący przedmiot Oferty Nauczyciela, zamieszczony w akademia365.pl. W dalszej części Regulaminu określany również jako Usługa,
  4. Korepetycja - usługa przeznaczona do zakupu w celach edukacyjnych, stanowiąca przedmiot Oferty Nauczyciela, zamieszczona w akademia365.pl. W dalszej części Regulaminu określana również jako Usługa,
  5. Pytaj – funkcjonalności Serwisu opisane w rozdziale V. W dalszej części Regulaminu określana również jako Usługa,
  6. Użytkownik - pełnoletnia lub (za zgodą przedstawiciela ustawowego) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w akademia365.pl na zasadach określonych w Regulaminie,
  7. Nauczyciel – Użytkownik, który publikuje Ofertę zakupu Kursów i Korepetycji w akademia365.pl,
  8. Uczeń – Użytkownik, który poprzez akademia365.pl dokonuje wyboru Oferty,
  9. Oferta – złożona przez Nauczyciela propozycja sprzedaży Kursu i Korepetycji niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  10. Akceptacja oferty – umowa zawarta między Uczniem a Nauczycielem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  11. Opłata – należność, którą Uczeń zobowiązany jest zapłacić Nauczycielowi za Akceptację oferowanego przez niego Kursu lub Korepetycji. Wysokość Opłaty jest określona każdorazowo przy dokonywaniu Akceptacji,
  12. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający korzystanie z akademia365.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach akademia365.pl,
  13. System Płatności - oferowany przez Administratora Serwisu sposób uiszczania przez Użytkowników Opłat za skorzystanie z Usług, za pomocą operatorów płatności,
  14. Operator płatności – Serwis PayU.pl, który jest własnością firmy PayU Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN,
  15. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

Rozdział II

Zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Właściciel Serwisu nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami, publikowane Ofert i ich Akceptację jak również skorzystanie z usług wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi w zakresie przekazywania płatności elektronicznych.
 2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy Nauczycielem a Uczniem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczonych usług lub czasowego wstrzymania dostępności Serwisu ze względów technicznych. W przypadku wstrzymania dostępności Serwisu Administrator dołoży wszelkich starań, aby była ona możliwie najkrótsza.

Rozdział III

Zasady uczestnictwa w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia lub (za zgodą przedstawiciela ustawowego) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.Aby dokonać rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracji dostępny na stronie http://www.akademia365.pl/rejestracja.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.
 3. W celu korzystania z pełni Usług dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności publikowania Ofert, Akceptacji ofert należy utworzyć Konto w drodze rejestracji, postępując zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.
 4. Utworzenie Konta oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku, gdy utworzenie Konta lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator Serwisu może uzależnić korzystanie z Serwisu od uwiarygodnienia danych przez Użytkownika.
 6. Warunkiem publikacji Oferty jest poprawne wypełnienie przez Nauczyciela odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
 7. W celu pełnej weryfikacji danych Nauczyciela oraz w przypadku zmiany rachunku bankowego pobierana jest opłata związana z identyfikacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2010.46.276 z późn. zm.). Opłata wynosi 1 zł w związku z identyfikacją Nauczyciela wraz z identyfikacją podanego rachunku bankowego Nauczyciela oraz 1 zł w związku z weryfikacją zmienianego rachunku bankowego Nauczyciela. Nauczyciel uiszcza powyższe opłaty z rachunku bankowego, na który Administrator Serwisu będzie przekazywał środki pieniężne w ramach realizowanych transakcji płatniczych na rachunek bankowy Administratora Serwisu (Nr rachunku: 15 2340 0009 0710 2440 0000 0065). Wniesione przez Nauczyciela opłaty są w całości zwracane na rachunek bankowy Nauczyciela, z którego zostały wpłacone.
 8. Po odnotowaniu wpłaty, Nauczyciel otrzyma powiadomienie o odblokowaniu dostępu do Usługi Kursy umożliwiającej publikowanie materiałów edukacyjnych.
 9. W przypadku Akceptacji oferty płatnej, Serwis jest uprawniony do naliczenia prowizji, pobieranej od Nauczyciela na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu.
 10. Serwis może być wykorzystany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz godność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji i podawania jej powodu.
 13. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Właściciela Serwisu w prowadzonych przez niego serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, Internet także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej.

Rozdział IV

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu zalecane jest używanie następujących przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczonych usług lub czasowego wstrzymania dostępności Serwisu ze względów technicznych. W przypadku wstrzymania dostępności Serwisu Administrator dołoży wszelkich starań, aby była ona możliwie najkrótsza.
 3. Administrator Serwisu nie odpowiada za niedostępność usługi z powodów niezależnych od niego jak awaria infrastruktury teleinformatycznej, awaria u dostawcy łącza internetowego, itp.

Rozdział V

Zakres i warunki korzystania z usługi Pytaj

 1. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 2. W ramach Usługi Użytkownicy mogą:
  a) zadawać pytania,
  b)  udzielać odpowiedzi na pytania.
 3. Na każde pytanie można udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi.
 4. Użytkownik zadając pytanie określa liczbę punktów, którą przyzna za najlepszą odpowiedź, jednak nie mniej niż 5 pkt.
 5. Wszyscy Użytkownicy, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie otrzymują 5 punktów od Administratora Serwisu.
 6. Użytkownik, który wybrał najlepszą odpowiedź otrzymuje 5 pkt.
 7. W ramach Usługi Użytkownicy mogą gromadzić punkty zwykłe i konkursowe.
 8. Warunkiem gromadzenia punktów konkursowych jest pełna rejestracja Użytkownika polegająca na podaniu w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu komórkowego. Numer telefonu służy autoryzacji Użytkownika serwisu i zapobiega ewentualnym nadużyciom.
 9. Punkty zdobyte przed dokonaniem pełnej rejestracji nie biorą udziału w zdobywaniu nagród.
 10. W każdym miesiącu kalendarzowym Użytkownicy z największą liczbą zgromadzonych punktów konkursowych zdobywają nagrody zdefiniowane każdorazowo przez Administratora w Serwisie.
 11. Liczba punktów konkursowych będąca podstawą decyzji o przyznaniu nagrody  zdefiniowana jest w rankingu konkursowym dostępnym na stronie http://www.akademia365.pl/pytaj
 12. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zdobywaniu nagród wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 13. W przypadku zdobycia nagrody Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim Administratora Serwisu w celu ustalenia danych zwycięzcy i sposobu odbioru nagrody.
 14. Nagrody zostaną wydane przez Administratora Serwisu w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od ogłoszenia oficjalnych wyników na stronie Serwisu.
 15. Jeśli Użytkownik w ciągu 7 dni od próby nawiązania z nim kontaktu przez Administratora Serwisu nie poda danych wymaganych przez Administratora Serwisu nagroda nie zostanie wydana.
 16. W przypadku Użytkownika będącego osobą niepełnoletnią, nagroda zostanie przekazana jego przedstawicielowi ustawowemu.
 17. Użytkownicy wyrażają zgodę na archiwizację pytań i odpowiedzi w Serwisie.
 18. Pytania i odpowiedzi naruszające regulamin zostaną przez Administratora usunięte z Serwisu.

Rozdział VI

Zakres i warunki korzystania z Usługi Korepetycje

 1. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 2. W ramach Usługi Użytkownicy mogą:
  a) dodawać ogłoszenia związane z udzielaniem korepetycji (Nauczyciel),
  b) udzielać (Nauczyciel) i uczestniczyć (Uczeń) w korepetycjach online.
 3. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanego ogłoszenia dotyczącego korepetycji ponosi Nauczyciel.
 4. Ogłoszenie może być zmienione bądź usunięte przez Nauczyciela w każdym czasie.
 5. Nauczyciel wyraża zgodę na wystawienie mu opinii, która może dotyczyć wyłącznie korepetycji.
 6. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawionej opinii.
 7. Korepetycje online trwają co najmniej 45 minut.
 8. Istnieje możliwość przełożenia korepetycji online. Odwołujący korepetycje informuje drugą stronę najpóźniej na 24 godziny poprzedzające umówiony termin lekcji. Lekcję można odwołać maksymalnie raz na cztery tygodnie.
 9. Jeśli Uczeń nie zastosuje się do pkt. 8 Regulaminu planowane zajęcia przepadają.
 10. W wyjątkowych przypadkach ocenianych każdorazowo przez Administratora Serwisu Użytkownicy mają prawo przełożyć lub odwołać zajęcia później niż na 24 godziny poprzedzające umówiony termin lekcji.
 11. Jeśli ze strony Użytkownika nastąpiły problemy z połączeniem internetowym zajęcia są przekładane na inny termin.

Rozdział VII

Zakres i warunki korzystania z Usługi Kursy

 1. W ramach Usługi Użytkownicy mogą:
  a)  udostępniać materiały w formacie określonym w Serwisie (Nauczyciel),
  b)  pobierać i odtwarzać udostępnione materiały (Uczeń).
 2. Nauczyciel nie ponosi opłat za udostępnienie materiałów w formacie określonym w Serwisie.
 3. Pobieranie i odtwarzanie udostępnionych materiałów jest płatne lub bezpłatne co każdorazowo jest wyraźnie określone w Ofercie.
 4. Warunki dostępu do płatnej Usługi Kursy zostały określone w rozdziale VIII.
 5. W przypadku Akceptacji oferty płatnej, Serwis jest uprawniony do naliczenia prowizji.
 6. Podmiotem uprawnionym do zapłaty prowizji jest Nauczyciel.
 7. Prowizja naliczana jest od każdej Akceptacji oferty płatnej.
 8. Prowizja wynosi 30% wartości zaakceptowanej oferty płatnej.
 9. Prowizja potrącana jest z wpłaty dokonanej przez Ucznia, przekazywanej Nauczycielowi.
 10. Za świadczone przez Serwis usługi na rzecz Nauczycieli, wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie. Faktury wystawiane są są po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego w pkt. 11. Aby otrzymać fakturę VAT należy wysłać poprzez formularz kontaktowy następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP.
 11. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Rozdział VIII

Warunki dostępu do Usług w Serwisie

 1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne lub płatne.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi podlegającej opłacie z chwilą odnotowania płatności za Usługę przez Administratora Serwisu.
 3. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) poprzez stosowny komunikat wygenerowany przez Serwis.
 4. Dostęp do odpłatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania licencji na korzystanie z danej Usługi chyba, że zakupiona przez Użytkownika licencja jest bezterminowa.
 5. Dostęp do Usługi mają jedynie zalogowani Użytkownicy.
 6. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Serwisie.
 7. Koszt płatnego dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danej Ofercie w Serwisie.
 8. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatorów Płatności w dwóch wariantach:
  a) Płatność Online – przelewem lub za pomocą karty płatniczej, aktywacja usługi odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu transakcji. Regulamin tej usługi opisuje Operator Płatności - link.
  b) Płatność SMS – zgodnie z poniższą procedurą:
  I.  Użytkownik dokonuje wyboru Usługi i wysyła płatny SMS (wysokość opłaty zależy od wybranego przez Użytkownika czasu trwania dostępu) na wskazany nr telefonu, w treści wpisując odpowiedni KOD AKTYWACYJNY udostępniony na stronie;
  II. Po prawidłowym wpisaniu kodu i wysłaniu SMS, Użytkownik otrzymuje zwrotny SMS z kodem dostępu, który należy wpisać w formularzu na stronie płatności, co spowoduje aktywację usługi;
  III. Użytkownik powinien dochować należytej staranności przy prawidłowym wpisaniu KODU ATYWACYJNEGO. Pomyłka może skutkować nieotrzymaniem zwrotnego SMS z kodem dostępu, przy jednoczesnym pobraniu opłaty za płatny SMS przez operatora telekomunikacyjnego.
  IV. UWAGA: Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie przez Użytkownika KODU AKTYWACYJNEGO.
 9. Wszystkie podawane ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.
 10. Dostęp do Usługi następuje po potwierdzeniu zrealizowania płatności przez Operatora płatności.
 11. Dokonywanie przez Użytkownika płatności za pośrednictwem Operatora płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu tego Operatora. Link do regulaminu dostępny jest na stronie z płatnościami pod cennikiem.
 12. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się.
 13. W przypadku dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów video lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału video. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści stanowiącej przedmiot danej Usługi. Administrator Serwisu zastrzega sobie również możliwość umieszczania reklam poza Usługą, na obszarach strony Serwisu nie przesłaniających pola odtwarzania Usługi.
 14. Administrator Serwisu ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
  a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  b)  narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 15. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych serwisie Usług, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 16. Płatności wraz z reklamacjami odnośnie płatności obsługiwane są przez strony trzecie tj. PayU Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN.

Rozdział XIX

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Użytkownik zgłasza reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gsakademia.pl. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych oraz obsługi SMSów dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie należy kierować bezpośrednio do operatorów płatności lub operatorów telefonicznych.
 3. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty zapoznania się z reklamacją chyba, że koniecznym dla rozpatrzenia reklamacji będzie dostarczenie Administratorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 5. W odpowiedzi na reklamację Administrator wskazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Rozdział X

Dane osobowe

 1. Korzystając z Usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie zebranych danych w celach informacyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Serwis dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług dla Użytkowników.
 4. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika i dotyczące jego osoby będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu funkcjonowania i obsługi Serwisu, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
 6. Na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Administratora bądź podmiotów z nim współpracujących.
 7. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi.
 8. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, Administrator na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania umowy.
 9. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres e-mail: kontakt@gsakademia.pl
 10. Administrator podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą opublikowania ich w Serwisie.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu jest on uprawniony do rozwiązania  umowy zgodnie z postanowieniem rozdz. X, pkt. 9 Regulaminu w terminie 14 dni od opublikowania zmian.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2013r.

 

© G&S Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.